6N23P Ulyanov
6N23P Ulyanov, Ulyanovsk 1978, Rusko